Adásvételi szerzôdés /jelzálogjoggal terhelt lakásingatlan/amely egyrészrôl eladó neve................................... (szül hely...........,
szül év.............., anyja neve:............................., 
szig. sz.:................................, lakcím:.............................)
mint eladó – a továbbiakban: Eladó –

másrészrôl vevő neve....................... (szül hely...........,
szül év.............., anyja neve: .............................,
szig. sz.:................................, lakcím:.............................)
mint vevô, – a továbbiakban: Vevô – 
között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1.) Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a budapesti XXX. kerületi 0001 sz. tulajdoni lapon
000001 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 1020 Budapest, Fő u. 1. sz. alatti,
3 szobás, összkomfortos társasházi öröklakás, a közös tulajdonban maradó részekbôl hozzá 
tartozó 20/10.000 eszmei hányadrésszel.
A fentiekben körülírt lakásingatlant a “Nagy Bank” Rt. javára bejegyzetten – 500 000,- Ft,
azaz Ötszázezer forint hitelt és járulékait biztosító jelzálogjog terheli.
Eladó a fentiekben körülírt lakásingatlant Vevônek eladja.
Vevô a lakásingatlant – általa megtekintett állapotban – 1/1 arányban Eladótól megveszi.

2.) Szerzôdô Felek az adásvétel tárgyát képezô lakásingatlan vételárát 25 000 000,- Ft 
azaz Húszonötmillió forint összegben állapítják meg. Vevô a jelen szerzôdés aláírásakor
foglaló címén Eladó kezeihez 2 000 000,- Ft azaz Kettőmillió forint összeget kifizet.
Eladó a foglaló hiánytalan átvételét – annak jogi természetét ismerve – a jelen szerzôdés 
aláírásával elismeri és nyugtázza.Eladó kötelezettséget vállal, hogy a lakásingatlant 
terhelô hiteltartozást a jelen szerzôdés aláírásától számított 8 napon belül maradéktalanul
visszafizeti és a takarékszövetkezet ennek megtörténtét igazoló, valamint a bejegyzett 
jelzálogjog törlésére irányuló kérelmét tartalmazó nyilatkozatát Vevônek átadja.
Vevô a vételár hátralékos részét képezô 23 000 000,- Ft azaz Húszonhárommillió forint 
összeget a hitel visszafizetését igazoló takarékszövetkezeti nyilatkozat átadásától 
számított 15 napon belül, egy összegben, készpénzben, átvételi elismervény ellenében 
fizeti meg Eladónak.

3.) Eladó a vételár teljes kiegyenlítését követô 3. napon bocsátja az eladott 
lakásingatlant Vevô birtokába és tulajdonába.Eladó kötelezi magát, hogy a lakásból ezen 
idôpontig végleges jelleggel kiköltözik és kijelentkezik, a lakást teljesen kiürített, 
a Vevô által megtekintett állapotnak megfelelô minôségben adja át.A birtokba bocsátáskor 
Szerzôdô Felek az Eladó által bemutatott számlák, illetve a fogyasztásmérôk együttesen 
ellenôrzött állása alapján állapodnak meg az eladott lakásingatlant terhelô költségek 
viselésének megosztásáról.Eladó kijelenti, hogy a birtokba bocsátás hónapjára esedékes 
társasházi közös költséget ô viseli. Eladó kötelezettséget vállal, hogy a birtokba 
bocsátáskor átadja Vevônek a lakásingatlan kulcsait, és alapdokumentumait.

4.) Szerzôdô Felek mindannyian magyar állampolgárok, a lakásingatlan eladásának és 
a Vevô tulajdonszerzésének jogszabályi akadálya nincsen.

5.) Eladó az eladott lakásingatlan per-, és igénymentességéért, valamint a fenti 
1) pontban foglalt jelzálogjoggal biztosított követelést kivéve, annak tehermentességéért
szavatol.

6.) Eladó a vételár maradéktalan kiegyenlítésével egyidejűleg visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja, hogy a lakásingatlanra nézve a Vevô a tulajdonjogát – 1/1 arányban -
vétel címén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztessék.

7.) A jelen adásvételi szerzôdéssel kapcsolatosan felmerülô költségeket a Vevô viseli.
Szerzôdô Felek a jelen adásvételi szerzôdést – annak elolvasása és értelmezése után -
mint akaratukkal mindenben megegyezôt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2000. január 1. napján.
	
................................. Eladó	   ....................................... Vevô


                 

A szerződéskötésnél jelenlévő tanuk:
Tanú Mihály            Tanú Mihályné

+ Cím               + Cím  
                                    

Jelen szerződést ellenjegyzem Budapesten, 2005 .szeptember 1.napján:
                                       dr.Ügyvéd János ügyvéd