Adásvételi szerzôdés /gépkocsi/


létrejött egyrészrôl a ............................................... (Ir.szám + Cím) 
mint eladó - a továbbiakban Eladó -
másrészrôl ......................................(Ir.szám + Cím) 
mint vevô - a továbbiakban: Vevô - között a mai napon az alábbi feltételek szerint.

1.) Eladó tulajdonát képezi a XXX-999 forgalmi rendszámú, ....................... típusú
személygépkocsi, melynek motorszáma: 123XXX45678, alvázszáma: XX123456788.

2.) Eladó a tulajdonát képezô gépjárművet eladja Vevônek, aki azt megvásárolja az általa 
megtekintett és ismert műszaki állapotban.

3.) A gépjármű vételára a Felek megállapodása alapján ..................,- Ft + áfa,
összesen: .............................-Ft, azaz ................................ forint,
melyet Vevô a szerzôdés aláírásával egyidejűleg, készpénzben köteles megfizetni oly módon,
hogy intézkedik a vételár Eladó pénzintézeti számlájára (XXX Bank RT 12345678-12345678) 
történô átutalásáról.

4.) Vevô a gépjárművet azon a napon veheti birtokba, amikor a vételár Eladó számlájára 
megérkezik.

Eladó kötelezi magát arra, hogy a birtokbaadással egyidejűleg kiadja Vevônek a jármű műszaki
eredetiségére vonatkozó, XXX. xxxxxxx  xx. napján készült vizsgálati szakvéleményt, a 
törzskönyvet, a Szerzôdô Felek által kitöltött és aláírt új típusú állandó forgalmi engedély
műszaki és üzembentartói lapját, valamint a gépjármű szerviz-könyvét.

5.) Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képezô gépkocsinak általa ismert hibája nincs,
korábban sérülése nem volt.

6.) Vevô köteles a birtokbavételtôl számított 15 napon belül a tulajdonosváltozást a 
rendôrhatóságnak bejelenteni.


Baja, 2002. január 05.


.................................
Eladó


................................. 
Vevô


Elôttünk mint tanúk elôtt:
1.) ................................. név  .......................................... cím
2.) ................................. név  .......................................... cím