Adásvételi szerződés /Föld,Szántó/ 

Egyrészről: Gipsz Jakab /szül: Gipsz Jakab , Budapest,1950.01.01. an: Gip Szilvia ,
szem.szám:15001012500 / 1010 Budapest ,Fő u. 1.sz. alatti lakos eladó /továbbiakban: eladó /

másrészről: Rózsa Sándor /szül: Rózsa Sándor, Bugacpuszta ,1940.01.01.,an:Rozs Szilvia ,
szem.szám:14001011500/ 6400 Bugacpuszta ,Fő u. 10.sz.alatti lakos vevő / továbbiakban: vevő /,

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

 

1./Az eladó eladja a vevőnek per, teher-, és igénymentesen, a tulajdonukat képező, és a budapesti 
00010/1 . hrsz.alatti ,1 ha 3100 m2 területu , szántó megjelölésu ingatlanon fennálló 1/2-ed 
arányú tulajdoni illetőségét a 2. pontban meghatározott vételáron .


2./ A vevő megveszi az 1./ pontban körülirt ingatlant az eladótól 500.000.-Ft, azaz: Ötszázezer 
forint vételáron.


3./A vevő a mai napon megfizette az eladónak a teljes vételárat , melynek átvételét az eladó 
jelen szerződés aláírásával elismeri.
 

4./ Az eladó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonjog a vevő javára 
vétel jogcímen bejegyzésre kerüljön az 1.pontban körülirt ingatlanra saját tulajdonjogának 
törlése mellett.

5.A felek megállapítják ,hogy a vevő az ingatlant a mai napon azaz: 2005.szeptem-ber 1. napján 
birtokba veheti. A vevő e naptól húzza az ingatlan hasznait és viseli terheit . A 
birtokbavételkor esetlegesen fennálló közterhet,költségeket stb.-t az eladó köteles kiegyenlíteni.6./A felek jelen szerződés aláírásával akként nyilatkoznak ,hogy magyar állam-polgárok ,
ingatlanszerzési korlátozás alá nem esnek , szerződésük érvényességéhez hatósági jóváhagyás ,
engedély nem szükséges A szerződéssel kapcsolatos valamennyi díj, költség ,illeték a vevőt 
terheli.

7./ A felek meghatalmazzák Ügyvéd János ügyvédet (Ügyvéd János ügyvéd címe) jelen szerződés 
megszerkesztésével és ellenjegyzésével, valamint a Körzeti Földhivatal előtti eljárással .

 

8./ Az eladók tulajdonostársai jelen szerzodés tartalmát megismerték ,és aláírásukkal igazolják ,
hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni az 1./ pontban körülirt ingatlan vonatkozásában.


9./Ezen jogügyletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést elolvasás és megértés után ,mint akaratunkkal mindenben megegyezőt tanuk 
jelenlétében aláírjuk.Budapest ,2005.szeptember 1.napján


Gipsz Jakab        Rózsa Sándor

eladó           vevő

Tulajdonostárs :
Gipsz Jakabné                            

1010.Budapest ,Fő u. 1.sz. 


                 

A szerződéskötésnél jelenlévő tanuk:
Tanú Mihály            Tanú Mihályné

+ Cím               + Cím  
                                    

Jelen szerződést ellenjegyzem Budapesten, 2005 .szeptember 1.napján:
                        dr.Ügyvéd János ügyvéd