Adásvételi elôszerzôdés /ingatlan, foglalóval/

amely egyrészrôl .............................. ( Szül hely, Szül.év., anyja neve: 
.................................., szig.sz.: ........................., Ir.szám + Cím ) mint eladó
 a továbbiakban: Eladó -

másrészrôl ............................... ( Szül hely, Szül.év., anyja neve: 
.................................., szig. sz.: ........................., Ir.szám + Cím ) mint vevô,
- a továbbiakban: Vevô - között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1.) Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a középmarosi ........... sz. tulajdoni lapon 
................... helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben ( Cím ). sz. alatti,
............ m2 alapterületű, gyümölcsös művelési ágú ingatlan. Szerzôdô Felek a jelen elôszerzôdés
aláírásával kinyilvánítják és megerôsítik azon akaratukat, hogy a fentiekben körülírt 
ingatlanra - a jelen elôszerzôdés szerinti feltételekkel - a késôbbiekben adásvételi szerzôdést
kívánnak kötni, amelyben Eladó Vevônek eladja, Vevô pedig Eladótól - általa megtekintett állapotban -
megvásárolja a fenti 1.) pontban körülírt ingatlant.

2.) Szerzôdô Felek az ingatlan vételárát - egybehangzó akaratnyilatkozattal - ..................,- Ft 
azaz ............................... forint összegben állapítják meg.
Vevô a jelen elôszerzôdés aláírásának napján Eladó kezeihez ...................,- Ft azaz ..............
forint összeget,foglalóként, készpénzben fizet meg.
Eladó a foglaló címén átadott összeg hiánytalan átvételét a jelen elôszerzôdés aláírásával elismeri 
és nyugtázza. Szerzôdô Felek a foglaló jogi természetével, illetve minôsítésével tisztában vannak.
Tudomással bírnak arról, hogy amennyiben az adásvételi szerzôdés megkötése Eladó érdekkörébe tartozó 
okból marad el, a foglaló kétszeres összegét köteles Vevô részére megfizetni. Ha a szerzôdés megkötése 
Vevô érdekkörében felmerült okból marad el, Vevô a foglalót elveszíti. Visszajár Vevônek a foglaló, 
ha az adásvételi szerzôdés megkötése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik Szerzôdô Fél sem felelôs,
vagy mindketten felelôsek.

3.) Eladó a jelen elôszerzôdésben lekötött ingatlan per-, teher- és igénymentességéért szavatol.

4.) Eladó kötelezi magát, hogy a jelen elôszerzôdésben meghatározott, az adásvétel tárgyát képezô 
ingatlant az adásvételi szerzôdés megkötéséig semmilyen jogcímen meg nem terheli meg.

5.) Szerzôdô Felek megállapodnak abban, hogy az adásvételi szerzôdést - legkésôbb ( Dátum ). napjáig
- megkötik. A jelen elôszerzôdéssel átadott foglaló beszámításával a vételárhátralék megfizetésérôl,
az 1.) alatt meghatározott ingatlan birtokba adásáról, a hasznok megosztásáról és a teherviselésrôl 
Szerzôdô Felek az adásvételi szerzôdésben állapodnak meg.

6.) A jelen elôszerzôdéssel kapcsolatos költségeket Vevô viseli.

Szerzôdô felek a jelen adásvételi elôszerzôdést - annak elolvasása és értelmezése után - mint 
az akaratukkal mindenben megegyezôt, saját kezűleg, jóváhagyólag írják alá.

Baja, 2002. január 05. napján.


................................ 
eladó

................................
vevô


Baja, 2002.01.05. napján