Adásvételi szerzôdés /családi ház/

amely egyrészrôl .............................. ( Szül hely, Szül.év., anyja neve:
.................................., szig. sz.: ........................., Ir.szám + Cím )
mint eladó - a továbbiakban: Eladó -
másrészrôl ............................... ( Szül hely, Szül.év., anyja neve: 
.................................., szig. sz.: ........................., Ir.szám + Cím )
mint vevô, - a továbbiakban: Vevô - 
között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:


1.) Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a .................................. sz. tulajdoni
lapon, .................. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a ( Cím )sz.
alatt fekvô, ...... m2 alapterületű családi házból és ........... m2 alapterületű kertbôl
álló házas ingatlan.
Eladó a fentiekben körülírt házas ingatlant Vevônek eladja.
Vevô a házas ingatlant - általa megtekintett állapotban - Eladótól megveszi.

2.) Szerzôdô Felek az adásvétel tárgyát képezô házas ingatlan vételárát .............,- Ft,
azaz ...................... forint összegben állapítják meg.
Vevô a jelen adásvételi szerzôdés aláírásakor a vételár összegét egy összegben és 
készpénzben Eladó kezeihez kifizeti.
Eladó a vételár maradéktalan átvételét a jelen szerzôdés aláírásával elismeri és nyugtázza.

3.) Szerzôdô Felek megállapodnak abban, hogy Eladó a jelen szerzôdés aláírását követô 
3 napon belül bocsátja az eladott házas ingatlant Vevô birtokába és tulajdonába.
Ezen idôponttól kezdôdôen a házas ingatlan hasznai és terhei Vevôt illetik, illetve 
terhelik.
Az adásvétel tárgyát képezô házas ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan
felmerülô közüzemi díjak és egyéb költségek viselésére Vevô a tényleges birtokbaadás 
idôpontjától köteles.

4.) Szerzôdô Felek kijelentik, hogy mindketten magyar állampolgárok, az elidegenítést,
illetve a tulajdonszerzést jogszabályi rendelkezések nem korlátozzák, illetve akadályozzák.

5.) Eladó az eladott házas ingatlan per-, teher- és igénymentességéért szavatol.

6.) Eladó a jelen adásvételi szerzôdés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását 
adja, hogy a fenti 1.) pontban körülírt házas ingatlanra a Vevô a tulajdonjogát vétel
jogcímén, 1/1 arányban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse.

7.) A jelen adásvételi szerzôdéssel kapcsolatosan felmerülô mindennemű költség - 
beleértve a visszterhes vagyonátruházási illetéket is - Vevôt terheli.

8.) A jelen adásvételi szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak az 
adásvételre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Szerzôdô Felek a jelen adásvételi szerzôdést - annak elolvasása és értelmezése útján - 
mint akaratukkal mindenben megegyezôt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.

Baja, 2002. január 05. napján.


................................. 
Eladó


.................................
Vevô


Baja, 2002.01.05. napján